reklama

Bon turystyczny 500 zł. Ustawa z podpisem Prezydenta
Bon turystyczny 500 zł. Ustawa z podpisem Prezydenta

2020-07-19 13:15:00 GOV.PL 1231


Bon Turystyczny
 Bon Turystyczny

Informacja w sprawie ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym

Ustawa stanowi realizację zapowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej potrzeby wsparcia polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wprowadza ona do polskiego porządku prawnego dwie kategorie świadczeń:

1)   świadczenie w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwane dalej „świadczeniem w formie bonu” oraz

2)   dodatkowe świadczenie w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwane dalej „dodatkowym świadczeniem w formie bonu”.

Świadczenie w formie bonu przysługiwać będzie osobie uprawnionej, tj. osobie mającej w dniu wejścia w życie ustawy przyznane prawo do:

1)   świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. świadczenia wychowawczego „500+”), lub

2)   dodatku, o którym mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. dodatków będących odpowiednikiem świadczenia wychowawczego „500+”, przysługujących na dzieci w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej).

Świadczenie w formie bonu będzie przysługiwało również osobie, której przyznano prawo do ww. świadczenia lub dodatku w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r.

Ponadto, świadczenie w formie bonu będzie przysługiwało osobie, która w okresie:

1)   od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia wejścia w życie ustawy lub

2)   od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r.

– złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze, który został przekazany przez organ właściwy do wojewody (ze względu na przebywanie tej osoby lub członka jej rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, gdzie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) i który:

1)   we wskazanym w ustawie terminie nie został rozpatrzony przez wojewodę albo

2)   w sprawie którego wojewoda wydał decyzję odmawiającą osobie uprawnionej prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego w oparciu o przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ustawa stanowi, że dodatkowe świadczenie w formie bonu przysługiwać będzie osobie uprawnionej, jeżeli świadczenie wychowawcze lub dodatek, o którym mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przysługuje na dziecko niepełnosprawne. Dodatkowe świadczenie w formie bonu przysługiwać będzie również na dziecko niepełnosprawne, którego dotyczy decyzja wojewody odmawiająca prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego w oparciu o przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zgodnie z przepisami ustawy, na każde dziecko przysługiwać będzie jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. Z kolei na każde dziecko niepełnosprawne przysługiwać będzie jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

Bon będzie elektronicznym dokumentem, potwierdzającym prawo do wykorzystania określonej kwoty na pokrycie kosztów usług hotelarskich lub imprez turystycznych. Za pomocą bonu będzie możliwe dokonanie płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego przyjmujących płatność za usługi hotelarskie oraz imprezy turystyczne za pomocą bonu będzie udostępniała na swojej stronie internetowej Polska Organizacja Turystyczna. Aby móc przyjmować płatności za pomocą bonu, przedsiębiorca turystyczny oraz organizacja pożytku publicznego świadczący usługi hotelarskie i oferujący imprezy turystyczne będą rejestrować się w systemie teleinformatycznym. Rozliczenia z przedsiębiorcą turystycznym i organizacją pożytku publicznego, którzy przyjmują płatności bonem, dokonywał będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Bon będzie udostępniany w systemie teleinformatycznym. Osoba uprawniona otrzyma bon po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wartość bonu nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Będzie również wolna od egzekucji i nie będzie podlegała wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.

Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygaśnie w dniu 31 marca 2022 r. Nie uniemożliwia to korzystania przez osobę uprawnioną z usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej realizowanej po tej dacie, jeżeli płatność dokonana za pomocą bonu nastąpi do dnia 31 marca 2022 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.