reklama

Książnica Cieszyńska. Otwiera się dla Czytelników i Zwiedzających

 

Książnica Cieszyńska. Piotr Broda
 Książnica Cieszyńska. Piotr Broda

Jakkolwiek Książnica Cieszyńska, z uwagi na zagrożenie epidemiczne, nadal zachęca swoich Użytkowników do korzystania przede wszystkim z dostępnych online zasobów biblioteki, obejmujących zarówno cyfrowe kopie zbiorów, bazy danych, jak i rozbudowane serwisy internetowe, z dniem 9 czerwca ponownie otwiera czytelnię, galerię oraz salę konferencyjną. Korzystanie z usług Książnicy Cieszyńskiej w jej siedzibie pozostaje obwarowane jednak kilkoma istotnymi ograniczeniami, dotyczącymi zarówno dopuszczalnej liczby Czytelników i Zwiedzających jednocześnie przebywających w pomieszczeniach Książnicy, jak i zakresu świadczonych usług, a także sposobu zachowywania się Gości i Personelu.

Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w okresie od 9 czerwca 2020 r. znaleźć można w wydanych specjalnie na tę okoliczność  Zarządzeniach Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej, a mianowicie:

 

ZARZĄDZENIE NR 07/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Książnicy Cieszyńskiej

ZARZĄDZENIE NR 08/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Zapoznanie się z treścią powyższych Zarządzeń i dołączonych do drugiego z nich „Procedur funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” oraz ściśle stosowanie się do zawartych w nich uregulowań warunkuje możliwość skorzystania z oferty Książnicy Cieszyńskiej. Zachęcając do uważnej lektury obu dokumentów, tutaj zwracamy uwagę na kilka kluczowych przepisów:

Do korzystania z usług czytelni, wizyt w galerii oraz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Książnicę Cieszyńską uprawnione są wyłącznie osoby, które przez cały okres obecności w Książnicy osłaniają nos i usta odpowiednimi maskami, noszą rękawiczki i dezynfekują ręce zgodnie z obowiązującymi w Książnicy zaleceniami.
Zamiar skorzystania z czytelni, galerii lub sali konferencyjnej należy zasygnalizować dzwonkiem umieszczonym przy wejściu do siedziby Książnicy Cieszyńskiej, a następnie – po otwarciu drzwi wejściowych przez bibliotekarza dyżurnego – oznajmić mu cel swojego przybycia i zastosować się do wydanych przez niego poleceń i/lub rekomendacji (w szczególności dotyczących dezynfekcji dłoni i włożenia rękawiczek, co powinno nastąpić w hallu biblioteki); wobec ewentualności przekroczenia dopuszczalnej liczby osób korzystających w danej chwili z usług Książnicy Cieszyńskiej, bibliotekarz dyżurny może tymczasowo odmówić wpuszczenia czytelnika(ów) i/lub zwiedzającego(ych) do siedziby biblioteki. Z odmową wejścia do jej wnętrza spotkać się można także w przypadku niestosowania się do poleceń i rekomendacji wydawanych przez bibliotekarza dyżurnego.
Udostępnianie zbiorów odbywa się tylko w czytelni ogólnej, w której korzystać można także ze zbiorów specjalnych.
W czytelni nie może przebywać więcej czytelników niż liczba liczba dostępnych w niej miejsc siedzących (nie więcej, niż pięć), których rozmieszczenie pozwolić powinno na zachowanie co najmniej dwumetrowych odległości pomiędzy zajmującymi je osobami.
Czytelnicy nie są uprawnieni do samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego, a także z umieszczonych w czytelni komputerów i sprzętów reprograficznych. Ewentualne korzystanie ze stanowisk komputerowych dopuszcza się tylko za zgodą bibliotekarza dyżurnego oraz w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym.
W sali konferencyjnej nie może przebywać więcej osób niż liczba liczba dostępnych w niej miejsc siedzących, których rozmieszczenie pozwolić powinno na zachowanie co najmniej dwumetrowych odległości pomiędzy zajmującymi je osobami.
Galeria otwarta pozostaje dla zwiedzających tylko w godzinach funkcjonowania czytelni, tj. od wtorku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty w godz. 09.00.-15.00.
Wystawy dostępne w galerii w jednym czasie zwiedzać może nie więcej niż dwanaście osób.
Wraz z uruchomieniem czytelni Książnica Cieszyńska przestaje bezpłatnie świadczyć usługi reprograficzne oferowane w ramach „Pogotowia bibliotecznego”. Zamówienia na wykonanie cyfrowych kopii realizowane są odtąd, niezależnie od liczby kopiowanych stron, zgodnie z zasadami określonymi w § 44, ust. 2. „Regulaminu udostępniania zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, na podstawie „Cennika usług realizowanych za pośrednictwem czytelni Książnicy Cieszyńskiej”